W celu dokonania czynności notarialnej nasi Klienci zobowiązani są przedłożyć różnego rodzaju dokumenty, w szczególności stosowne zaświadczenia. Jednocześnie przypominamy, że do każdej czynności notarialnej niezbędne jest okazanie przez Państwa dokumentu tożsamości, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa jest to dowód osobisty lub paszport.
Celem ułatwienia i przyspieszenia procesu gromadzenia dokumentów, poniżej przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do sporządzenia danej czynności notarialnej oraz linki do stron na których możecie Państwo znaleźć niezbędne wnioski o wydanie zaświadczeń, przy czym z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia do każdej z Państwa spraw, podkreślamy że lista dokumentów ma charakter wyłącznie informacyjny.

Z uwagi na powyższe oraz ceniąc Państwa czas zachęcamy przed wizytą w Kancelarii do bezpośredniego kontaktu z notariuszem lub pracownikami Kancelarii (telefonicznie bądź mailowo), którzy bezpłatnie udzielą wszelkich informacji,  zapoznają się i zweryfikują zgromadzone przez Państwa dokumenty oraz wyliczą koszty czynności notarialnej.
Informujemy również, że do sporządzenia projektu aktu notarialnego wystarczającym będzie, aby przesłali Państwo skany lub zdjęcia dokumentów mailem na adres: notariusz@warczykowska.pl, przy czym na samą czynność należy zabrać ze sobą oryginały dokumentów.

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu (np. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, itp., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 • zaświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że dla terenu na którym położony jest sprzedawany lokal nie została podjęta uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku ani uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji (nie dotyczy lokali znajdujących się w granicach administracyjnych Krakowa)
 • zaświadczenie potwierdzające brak zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal
 • zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany zarówno na pobyt stały, jaki i czasowy
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało wydane)
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu (np. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, itp., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 • zaświadczenie potwierdzające brak zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal (na żądanie Obdarowanego)
 • zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany zarówno na pobyt stały, jaki i czasowy (na żądanie Obdarowanego)
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało wydane)
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości gruntowej (np. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, itp., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 • wypis z rejestru gruntów, a gdy działka będzie odłączana do nowej księgi wieczystej również wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki odłączanej, opatrzone klauzulą: „dokument przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej”
 • mapa z projektem podziału, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek powstałych w wyniku podziału, jeżeli nastąpił podział nieruchomości i nie został on jeszcze ujawniony w księdze wieczystej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o braku takiego planu
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli została wydana)
 • zaświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że zbywana nieruchomość nie jest lasem, nie jest przeznaczona do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości gruntowej (np. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, itp., prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia)
 • wypis z rejestru gruntów, a gdy działka będzie odłączana do nowej księgi wieczystej również wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki odłączanej, opatrzone klauzulą: „dokument przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej”
 • mapa z projektem podziału, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek powstałych w wyniku podziału, jeżeli nastąpił podział nieruchomości i nie został on jeszcze ujawniony w księdze wieczystej
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o braku takiego planu
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli została wydana)
 • zaświadczenie, z treści którego wynikać będzie, że zbywana nieruchomość nie jest lasem, nie jest przeznaczona do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach
 • dane pełnomocnika, tj. imiona i nazwisko, imiona rodziców oraz numer PESEL
 • zakres umocowania
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu lub działki, a w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez księgi wieczystej zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej lub podstawa nabycia prawa, zawierające opis lokalu oraz jego położenie, a także nazwę spółdzielni mieszkaniowej, w której zasobach lokal się znajduje
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (przy umowach zawieranych po ślubie)
 • podpisana umowa najmu okazjonalnego wraz z załącznikami
 • informacje dotyczące postanowień umowy spółki: firma, siedziba, przedmiot działalności spółki (PKD), wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony
 • dane spadkobiercy, tj. imiona i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL
 • w przypadku testamentu z zapisem zwykłym lub windykacyjnym – dane przedmiotu zapisu (numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu lub działki, a w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez księgi wieczystej zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, zawierające opis lokalu oraz jego położenie, a także nazwa spółdzielni mieszkaniowej, w której zasobach lokal pozostaje, nadto, informacje czy dla lokalu została założona księga wieczysta)
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • informacje o osobach, które złożyły już oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
 • informacja o pozostałych spadkobiercach: imiona, nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia lub numer PESEL oraz adresy zamieszkania
 • w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego – Zgoda sądu opiekuńczego na przyjęcie spadku wprost lub jego odrzucenie (prawomocne postanowienie) oraz odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego
 • odpis skrócony aktu zgonu zmarłego
 • zaświadczenie o posiadanym przez zmarłego numerze PESEL lub ostatni dowód osobisty zmarłego
 • testament (jeżeli został przez zmarłego sporządzony)
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: odpisy skrócone aktów urodzenia, a w przypadku małżonka spadkobiercy oraz spadkobierców, którzy zmienili nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego – odpisy skrócone aktów małżeństwa
 • numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości lub praw, które wchodzą skład spadku po zmarłym
 • Nazwa i siedziba fundacji,
 • Wskazanie celów fundacji,
 • Określenie czy fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą, a jeśli tak to wskazanie przedmiotu tej działalności,
 • Wysokość funduszu założycielskiego oraz określenie kwoty przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Wskazanie przedmiotu depozytu np. kwota pieniężna, dokument, trwały nośnik danych,
 • Określenie czynności związanej z depozytem,
 • Określenie warunków wydania depozytu oraz osoby uprawnionej (jej rachunku bankowego w przypadku przelewu środków).

Linki do wniosków o wydanie zaświadczeń:

1. WYPISY Z REJESTRU GRUNTÓW I WYRYSY DO CELÓW PRAWNYCH

2. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

3. ZAŚWIADCZENIE O REWITALIZACJI

4. ZAŚWIADCZENIE O OBJĘCIU DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZENIA LASU

Kancelaria znajduje się w ścisłym centrum Krakowa, tuż przy Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz pętli autobusowej. W pobliżu znajduje się Rondo Grunwaldzkie, skąd mogą Państwo w wygodny i szybki sposób dojechać w dowolną cześć Krakowa.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu uzgodnienia innego terminu czynności notarialnych,  również w sobotę.

30-311 Kraków

ul. Na Ustroniu nr 4/3

NIP: 8792449581

REGON: 522436503

12 307 09 08

+ 48 578 268 512

notariusz@warczykowska.pl

Rachunek bankowy:

98 1050 1445 1000 0092 9711 0042

Rachunek depozytowy w PLN:

12 1050 1445 1000 0092 9711 0232

.