Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Czynności notarialne dokonywane są w języku polskim, zaś w sytuacji braku znajomości języka polskiego przez Stronę czynności notariusz może dokonać danej czynności w języku obcym, korzystając z usług tłumacza przysięgłego. Kancelaria współpracuje z tłumaczami przysięgłymi, świadczącymi profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie kwestii prawnych. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu uzyskania danych kontaktowych rekomendowanych tłumaczy przysięgłych.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej, przy czym w uzasadnionych przypadkach czynność może być dokonana także w innym miejscu jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, np. zły stan zdrowia klienta, który nie jest w stanie dojechać do kancelarii lub liczba Stron czynności notarialnej.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w szczególności w zakresie:

INWESTYCJE
DEWELOPERSKIE

PRAWO
SPÓŁEK

OBRÓT
NIERUCHOMOŚCIAMI

PRAWO
SPADKOWE

PRAWO
RODZINNE

POŚWIADCZENIA NOTARIALNE

Do czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza należą w szczególności:

 • sporządzanie aktów notarialnych
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • sporządzanie poświadczeń
 • spisywanie protokołów
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – tzw. depozyt notarialny
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz przesyłanie do sądu wieczystoksięgowego dokumentów będących podstawą wpisu
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Kancelaria znajduje się w ścisłym centrum Krakowa, tuż przy Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz pętli autobusowej. W pobliżu znajduje się Rondo Grunwaldzkie, skąd mogą Państwo w wygodny i szybki sposób dojechać w dowolną cześć Krakowa.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu uzgodnienia innego terminu czynności notarialnych,  również w sobotę.

30-311 Kraków

ul. Na Ustroniu nr 4/3

NIP: 8792449581

REGON: 522436503

12 307 09 08

+ 48 578 268 512

notariusz@warczykowska.pl

Rachunek bankowy:

98 1050 1445 1000 0092 9711 0042

Rachunek depozytowy w PLN:

12 1050 1445 1000 0092 9711 0232

.